Aug. 15, 2016, 1:13 p.m.
Damoun

Caught more than 2000 Pokemon o/