1st Favorite Pokémon
1st Favorite Pokémon
Articuno
2nd Favorite Pokémon
2nd Favorite Pokémon
Rapidash
3rd Favorite Pokémon
3rd Favorite Pokémon
Magikarp