1st Favorite Pokémon
1st Favorite Pokémon
Charizard
2nd Favorite Pokémon
2nd Favorite Pokémon
Kabutops
3rd Favorite Pokémon
3rd Favorite Pokémon
Marowak